Chat with us, powered by LiveChat
Regulamin akcji "Kampania jesienna"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
pod nazwą „Kampania jesienna”

Definicje
Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: „Akcja Promocyjna” – akcja pod nazwą „Kampania jesienna” odbywająca się na terenie całego kraju, promująca kluby fitness działające pod marką CityFit, pozwalająca jej Uczestnikom na zakup 12-miesięcznego karnetu do wybranego Klubu CityFit w promocyjnej cenie 9,95 zł za pierwszy miesiąc, a także akcja przewidująca nagrody rzeczowe w postaci „Worka na trening” dla wybranych Uczestników. Szczegóły Akcji Promocyjnej opisane są w treści niniejszego Regulaminu. Akcja organizowana jest przez Organizatora. ”Czas Trwania Akcji Promocyjnej” – od 22.08.2019 do 30.09.2019

„Kluby CityFit” – kluby CityFit zlokalizowane:
 1. Wrocław przy ul. Suchej 1
 2. Białystok przy ul. Wrocławskiej 20
 3. Chorzów przy ul. Parkowej 20
 4. Kraków przy ul. Armii Krajowej 25
 5. Warszawa przy ul. Grochowskiej 207
 6. Poznań przy al. Solidarności 47
 7. Warszawa przy ul. Młynarskiej 8/12
 8. Warszawa przy al. Jerozolimskie 148
 9. Toruń przy ul. Broniewskiego 90
 10. Warszawa przy ul. Powsińska 31
 11. Gliwice przy ul. Zwycięstwa 52A,
 12. Lublin przy ul. Lipowej 13
 13. Rzeszów przy al. Tadeusza Rejtana 65
 14. Warszawa przy ul. Twardej 18
 15. Warszawa przy ul. Głębockiej 13
 16. Lublin przy al. Spółdzielczości Pracy 26
 17. Bielsko-Biała przy ul. Kolistej 23
 18. Gdańsk przy Alei Grunwaldzkiej 472 A
 19. Katowice przy ul. Rynek 12,
 20. Bydgoszcz przy ul. Kruszwickiej 1
 21. Wrocław przy ul. Szewskiej 3A
 22. Gdańsk przy ul. Targ Sienny 7
 23. Lublin przy ul. Lipowa 13
„Klub CityFit” – wybrana przez Uczestnika lokalizacja z pośród dostępnych Klubów CityFit.
„Organizator” – CityFit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000489476, NIP: 525-251-96-84, REGON: 147005970, o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00 złotych.
„Regulamin” – niniejszy regulamin, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Akcji Promocyjnej, reguluje zasady i warunki, na jakich prowadzona będzie Akcja Promocyjna, w szczególności określając prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji Promocyjnej.
„Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który zaakceptował niniejszy Regulamin i spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie, w szczególności w § 2 Regulaminu.
„Członek Klubu” - osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub CityFit.
„www.cityfit.pl” - strona, która umożliwia dostęp do wszelkich informacji na temat członkostwa i zakupionych usług, a także umożliwiająca zarejestrowanie się do Strefy Klienta, dzięki której dokonuje się finalizacji zakupu karnetu.

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Akcja Promocyjna jest ogłaszana w mediach oraz na stronie internetowej www.cityfit.pl i kierowana do Uczestników, spełniających kryteria opisane w §2 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej odbywa się za pośrednictwem Strefy Klienta.
§ 2. Uczestnik Akcji Promocyjnej
 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny, spełniająca łącznie następujące warunki:
   • a) posiada dostęp do Internetu, w tym do Strefy Klienta;
   • b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
   • c) w związku z Akcją Promocyjną wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej;
 2. Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie dobrowolny, przy czym Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a przez fakt zgłoszenia swego uczestnictwa w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż akceptuje warunki przedmiotowej Akcji Promocyjnej opisane w Regulaminie.
 3. Osoby małoletnie między 16. a 18. rokiem życia mogą przystąpić do Akcji Promocyjnej, wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, co stanowi o warunkach uzyskania statusu członkostwa CityFit, opisanych w ogólnym Regulaminie CityFit.
§ 3. Termin
Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 1.09.2019 roku i trwa do 30.09.2019 roku.

§ 4. Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej
 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem strony www.cityfit.pl lub w kioskach umieszczonych bezpośrednio przed każdym klubem CityFit.
 2. Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i dokonać jego akceptacji.
§ 5. Zasady i przebieg Akcji Promocyjnej
 1. Po zarejestrowaniu się do Strefy Klienta Uczestnik Akcji Promocyjnej automatycznie uzyskuje status członkostwa CityFit i dokonuje zakupu karnetu 12-miesięcznego do wybranego klubu CityFit.
 2. Zgodnie z warunkami Akcji Promocyjnej Uczestnik zwolniony jest z opłaty wpisowej, a za pierwszy miesiąc trwania umowy płaci kwotę 9,95 zł.
 3. Kwota 9,95 zł jest opłatą obowiązującą we wszystkich klubach CityFit.
 4. Kolejne opłaty miesięczne są pobierane zgodnie z cennikami poszczególnych klubów.
 5. Szczegóły odnośnie dokonywania płatności za korzystanie z usług CityFit są opisane w Regulaminie CityFit, w rozdziale „Płatności”, znajdującym się na stronie www.cityfit.pl.
§ 6. Prezenty wrześniowe
 1. Uczestnik Akcji Promocyjnej, który zakupi karnet 12-miesięczny w miesiącu wrześniu 2019 roku, otrzyma, po 14 dniach od zawarcia umowy, prezent od CityFit w postaci worka na trening .
 2. Wartość prezentu nie przekracza 200 złotych (słownie: dwieście złotych), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), w związku z czym prezenty te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Prezenty będą do odebrania w klubach CityFit, w godzinach pracy obsługi poszczególnych klubów, do których należą Uczestnicy Akcji Promocyjnej.
 4. Aby odebrać prezent, Uczestnik Akcji Promocyjnej jest zobowiązany podać obsłudze klubu jego imię i nazwisko w celu weryfikacji jego karnetu.
 5. Ilość prezentów jest ograniczona i wynosi 9 000.
 6. Odstąpienie prawa do prezentu osobom trzecim nie jest możliwe.
 7. Uczestnikom Akcji Promocyjnej nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości prezentów w pieniądzu.
§ 7. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest CityFit sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cityfit.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji Promocyjnej.
 5. Uczestnikom Akcji Promocyjnej, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • a. sprostowania danych,
  • b. usunięcia danych,
  • c. ograniczenia przetwarzania danych,
  • d. przenoszenia danych,
  • e. wniesienia sprzeciwu,
  • f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
  • a. dane związane z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej tj. liczba wykorzystanych karnetów promocyjnych,
  • b. dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania,
  • c. dane dotyczące preferencji lub zachowań – udostępniane przez Uczestników lub osobę zainteresowaną podczas przeglądania strony www.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Akcji Promocyjnej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Dane osobowe Administrator może przekazywać do innych podmiotów, z którymi zawarł stosowne umowy. Są to następujące podmioty:
  • a. Spółki z grupy kapitałowej Administratora.
  • b. Pełnią one w imieniu Administratora określone funkcje, pomagając mu organizować akcje promocyjne czy zarządzać systemami informatycznymi używanymi do obsługi klubów. Podmioty te przetwarzają tylko te dane, które są niezbędne do realizacji ich funkcji i zgodnie z zawartymi umowami.
  • c. Zaufani Partnerzy.
  • d. Są to podmioty, z którymi łączą Administratora umowy biznesowe i którzy świadczą na jego rzecz usługi, jak choćby dostawcy:
  • e. Usług związanych z technologią (na przykład wsparcie stron www i innych systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu dostarczania usług),
  • f. Usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych,
  • g. Usług prawnych i innych wyspecjalizowanych usług, jak usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w klubach.
 10. Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez prawo lub Administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 11. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.
 12. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Raz do roku Organizator będzie dokonywał oceny zasadności dalszego przetwarzania danych osobowych, a jeśli uzna, że nie jest to już dłużej zasadne dokona ich zniszczenia lub anonimizacji.
§8. Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, w szczególności okresową niedostępność Strefy Klienta, powstałe z przyczyn od Organizatora niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn działania tzw. siły wyższej oraz niezbędnych prac konserwacyjnych.
§9. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być składane przez Uczestników drogą elektroniczną pod adres e-mail: bok@cityfit.pl przez cały czas trwania Akcji Promocyjnej, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakupienia promocyjnego karnetu. Reklamacje wpływające po zakreślonym wyżej terminie nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie e-mail zwrotnego.
 4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Pełna treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora i opublikowana w Strefie Klienta.
 2. Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem Akcji Promocyjnej, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem iż zmiana taka nie będzie stanowiła pogorszenia warunków Akcji Promocyjnej oraz że każdy jej Uczestnik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany mailowo ze wskazaniem wprowadzonych zmian oraz informacją o przysługującym mu prawie do odstąpienia od udziału w Akcji Promocyjnej. Zmieniony regulamin zostanie również opublikowany w miejscu w którym został upubliczniony w momencie rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.
Regulamin

WSTĘP

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez kluby CityFit (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z:

a)     CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Rzeszowie, przy al. Tadeusza Rejtana 65 (Plaza Rzeszów) zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
b)     CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Twardej 18 (Rondo ONZ) zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
c)     CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Głębockiej 13 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
d)     CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Lublinie, przy al. Spółdzielczości Pracy 26 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
e)     CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Bielsku-Białej, przy ul. Kolistej 23 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
f)      CityFit 24/7 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520624, NIP: 701-043-81-73, regon: 147410570 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Wałbrzychu, przy ul. 1 maja 64;
g)     CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł,  w przypadku klubu zlokalizowanego w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej 472 A zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
h)     CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł,  w przypadku klubu zlokalizowanego w Katowicach, przy ul. Rynek 12 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59,
i)      CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł,  w przypadku klubu zlokalizowanego w Bydgoszczy, przy ul. Kruszwickiej 1 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59,
j)      CityFit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 3A zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59,
k)    CityFit Membership sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616392, NIP: 5272769131, regon: 364381649 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w przypadku klubu zlokalizowanego we Wrocławiu, przy ul. Suchej 1, w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 20, w Chorzowie przy ul. Parkowej 20, Krakowie przy ul. Armii Krajowej 25, w Warszawie Rondo Wiatraczna przy ul. Grochowskiej 207, w Poznaniu przy al. Solidarności 47 (Galeria Pestka), w Warszawie przy ul. Młynarskiej 8/12 (Wola Plaza), w Warszawie przy al. Jerozolimskie 148 (Reduta), w Toruniu przy ul. Broniewskiego 90 (Toruń Plaza), w Warszawie przy ul. Powsińska 31(Warszawa Sadyba Best Mall), w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 52A, w Lublinie przy ul. Lipowej 13 (Lublin Plaza), w Gdańsku przy ul. Targ Sienny 7 (Forum Gdańsk) oraz od dnia 31.08.2018 godz. 12:00 w przypadku klubu zlokalizowanego w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 65 (Plaza Rzeszów), w Warszawie przy ul. Twardej 18 (Rondo ONZ), w Warszawie przy ul. Głębockiej 13, w Lublinie przy al. Spółdzielczości Pracy 26, w Bielsku-Białej przy ul. Kolistej 23, w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 472 A, w Katowicach przy ul. Rynek 12, w Bydgoszczy przy ul. Kruszwickiej 1, we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 3A;
l)     Spółki wskazane powyżej zastrzegają sobie prawo do nawiązania współpracy ze sobą nawzajem celem sprzedaży Karnetów umożliwiających klientom korzystanie z większej liczby klubów, w związku z powyższym dla klientów, którzy zakupili członkostwo przed dniem 31.08.2018 godz.: 11:59, i zechcą rozszerzyć posiadane członkostwo o możliwość korzystania z większej liczby klubów stroną Umowy pozostaje spółka z którą Członek Klubu miał już zawartą Umowę.

Wszystkie powyższe spółki świadczą usługi umożliwiające korzystanie z klubów  działających pod marką CityFit, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

DEFINICJE

 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:
  a)     CityFit – spółka (o której mowa we wstępie powyżej) z którą Członek Klubu zawiera Umowę.
  b)     Członek Klubu – osoba korzystająca z usług oferowanych przez CityFit, która spełniła warunki określone w punkcie 2 poniżej;
  c)     Klub – lokalizacja wybrana przez klienta w systemie online przy zakupie Karnetu;
  d)     Strefa Klienta – strefa dostępna dla klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www.cityfit.plumożliwiająca zamrażanie, odmrażanie, anulowanie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług;
  e)     Kiosk – urządzenie znajdujące się w lobby Klubu pozwalające na dokończenie procesu rejestracji członka, zakup członkostwa, wydrukowanie niezbędnych zgód;
  f)      Zamrożenie Członkostwa – czynność dokonana przez Członka Klubu pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy, wyznaczająca niższy poziom opłaty członkowskiej, jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu/Klubów;
  g)     Opłata członkowska – opłata umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych przez Klub;
  h)     Opłata wpisowa – opłata, która może zostać naliczona w związku z uzyskaniem Statusu Członka Klubu;
  i)      Opłata za zamrożenie członkostwa – kolejna opłata przypadająca po dacie zamrożenia członkostwa o obniżonej wartości z uwagi na zablokowanie możliwości wstępu do Klubu, niemniej jednak pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy;
  j)      Dzień płatności – za dzień płatności uznaje się dzień:
  • otwarcia Klubu dla klientów w przypadku klientów, którzy wykupili członkostwo przed otwarciem Klubu,
  • przystąpienia członka do Klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia, lub
  • dzień odmrożenia członkostwa w przypadku jego wcześniejszego zamrożenia;

  k)     Dzień Otwarcia dla klientów – dzień, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu;
  l)      Dni Otwarte – dni, w których dostęp do Klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu;
  m)   Karnety – wszystkie karnety z oferty CityFit dostępnej na stronie www.cityfit.pl. CityFit zastrzega sobie możliwość ograniczeń ilościowych dostępnych Karnetów;
  n)    Umowa – umowa o umożliwienie korzystania z usług Klubu wyłącznie przez klientów zawarta na okres długości wybranego Karnetu lub na czas nieokreślony;
  o)    Pakiet Usług Medycznych – zbiór usług medycznych lub innych świadczeń ściśle z tymi usługami związanych świadczonych zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Medycznych stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu CityFit przez Medicover na rzecz Członków Klubu zgodnie z ofertą dostępną na stronie www.cityfit.pl.
  p)    Okres rozliczeniowy – okres 30 dni, wyznaczony na potrzeby dokonywania rozliczeń pomiędzy klientami a CityFit z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług, rozpoczynający się z dniem aktywacji;
  q)    Medicover – Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000021314, NIP: 5251577627,

 2. CZŁONKOSTWO

 3. Status Członka Klubu CityFit uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków:
  a)     rejestracja on-line w Strefie Klienta na stronie www.cityfit.pl
  b)     uiszczenie Opłaty członkowskiej i w określonych przypadkach również Opłaty wpisowej;
  c)     w przypadku osób małoletnich powyżej 16 roku życia wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych na zakup członkostwa i korzystanie z usług oferowanych przez Klub przez osoby małoletnie powyżej 16 roku życia.
 4. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje Członek Klubu po:
  a)     pozostawieniu przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca (system wyznacza charakterystyczne punkty linii papilarnych, łączy je liniami i tym sposobem tworzy mapę odcisku palca, następnie system łączy osobę zarejestrowaną z danym odciskiem palca przy czym system nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja), z zastrzeżeniem iż przy zakupie Karnetu, który uprawnia do korzystania z większej liczby Klubów, Członek Klubu jest zobowiązany do pozostawienia odcisku palca podczas pierwszej wizyty w jednym z Klubów wybranych w procesie zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z większej ilości Klubów;
  b)    upływie terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w pkt 22 Regulaminu, chyba że klient złożył oświadczenie z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usług przez CityFit przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Członek Klubu nie otrzymuje karty ani innego dokumentu umożliwianego wejście do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palcado czytnika w drzwiach wejściowych. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu, w ten sam sposób Członek Klubu opuszcza Klub.
 6. Członek Klubujest uprawniony do korzystania z Klubu przypisanego do lokalizacji wybranej w systemie online przy zakupie Karnetu. Członek Klubuma możliwości korzystania z Klubów przypisanych do innych lokalizacji tylko i wyłącznie w sytuacji zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z większej liczby Klubów.
 7. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za członkostwo, CityFit może ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Klubu/Klubów przy czym Członek Klubu zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście, pisemnie lub poprzez Strefę Klienta. Klient zostanie również poinformowany o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania płatności. Po upływie 14 dni od wyznaczonego Dnia Płatności w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony nastąpi utrata członkostwa, z zastrzeżeniem, iż przy braku ustanowienia formy płatności, w przypadku Umów wymienionych powyżej w niniejszym zdaniu, utrata członkostwa następuje po upływie 7 dni od wyznaczonego Dnia Płatności. Członek Klubu zostanie również powiadomiony o tym fakcie w sposób przewidziany powyżej. Mimo utraty członkostwa, o której mowa powyżej Członek Klubu jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległych opłat.
 8. Utrata członkostwa następuje:
  a)     z upływem czasu na jaki została zawarta Umowa;
  b)     w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony z chwilą braku uiszczenia opłaty członkowskiej za kolejny okres, na zasadach opisanych w punkcie 6 powyżej. W przypadku utraty członkostwa w sposób przewidziany w literze b) Członek Klubu zapłaci CityFit kwotę w wysokości 60% sumy opłat należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta;
  c)     w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony w wyniku dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu złożonej on-line w Strefie Klienta na stronie www.cityfit.pl, ze skutkiem na koniec okresu, za który należna była opłata członkowska;
  d)    w przypadku Umowy zawartej na czas określony w wyniku złożenia w formie pisemnej rezygnacji z zastrzeżeniem, iż wówczas Członek Klubu zapłaci CityFit kwotę w wysokości 60% sumy opłat, liczonych od ceny regularnej brutto karnetu, należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta. Powyższa opłata płatna jest w momencie złożenia rezygnacji, o której mowa w niniejszym punkcie d. Cennik ze stawkami regularnymi w poszczególnych klubach stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  e)     w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie
 9. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w punkcie 2.

 10. CityFit zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji osoba opisana powyżej jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych) zł, która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. CityFit ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary.
 11. CityFit oferuje swoim Członkom specjalne oferty cenowe przed otwarciem Klubu zapewniając Gwarancję Stałej Ceny Umów zawartych na czas nieokreślony. Przy czym w/w cena:
  a)    przed otwarciem Klubu zlokalizowanego w Rzeszowie pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 12 miesięcy zaś po tym okresie będzie obowiązywała cena z dnia otwarcia Klubu,
  b)    przez pierwsze 24 godziny przedsprzedaży przed otwarciem Klubu zlokalizowanego w Bydgoszczy pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 12 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 49 PLN,
  c)    przed otwarciem Klubu zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Szewskiej pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 3 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 39 PLN,
  d)    przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Białymstoku w dniach od 12 października 2017 roku od godziny 00:00 do dnia 14 października 2017 roku do godziny 23:59 pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 6 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 59,95 zł.
  CityFit dla Członków Klubu, którzy skorzystają z zakupu karnetu okresowego zwanego „Open 12-miesięcy” przystępując do Klubu we Wrocławiu przy ul. Suchej 1 oferujemożliwość wstępu do 31 grudnia 2017 roku do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej w ramach jednej opłaty. Wstęp do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej będzie możliwy po otrzymaniuindywidualnegokodu, który klient będzie musiał użyć w procesie rejestracji, szczegóły dostępne na stroniewww.cityfit.pllub u obsługi klubu. CityFit zastrzega, iż z kodumogą skorzystać wyłącznie Członkowie Klubu, którzy otrzymali kod, kody nie mogą być przekazywane osobom trzecim, a w przypadku naruszenia Regulaminu wstęp do Klubu we Wrocławiu przy ul. Szewskiej zostanie zablokowany. CityFit zapewnia Członkom Gwarancję Stałej Ceny co oznacza, że bez względu na aktualnie obowiązujące stawki opłata członkowska Członków Klubu w przypadku Umów zawartych na czas nieokreślony nigdy nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem punktu 9 powyżej. 
  e)    przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Poznaniu w dniu 22 sierpnia 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 1 miesiąca zaś po tym okresie będzie wynosić 89,95 zł,
  f)     przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Młynarskiej 8/12 w dniu 19 września 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostanie na niezmienionym poziomie przez okres 3 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 89,95  zł,
  g)    przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Warszawie przy al. Jerozolimskich 148  w dniu 26 września 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostaje na niezmienionym poziomie przez okres 3 miesięcy zaś po tym okresie będzie wynosić 89,95 zł,
  h)    przy zakupie karnetu do Klubu zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Broniewskiego 90  w dniu 10 października 2018 roku od godziny 00:00 do godziny 23:59 pozostaje na niezmienionym poziomie przez okres 1 miesięca zaś po tym okresie będzie wynosić 79,95 zł,
  i)     przy zakupie karnetu o nazwie „Student” do Klubu zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 52A w dniach 25.02.2019 od godziny 00:00 do dnia 03.03.2019 r. do godziny 23:59 pozostaje na niezmienionym poziomie przez okres 3 miesięcy, zaś po tym okresie będzie wynosić 69,96 zł. 
 12. CityFit zapewnia swoim członkom tzw. Gwarancję Zwrotu Pieniędzy w przypadku, gdy Członek Klubu do godziny 24:00 w Dniu Otwarcia logując się do swojego konta w Strefie Klienta zrezygnuje z członkostwa, a następnie skontaktuje się z CityFit wysyłając maila na adres bok@cityfit.pl.
 13. Członek Klubu, z wyłączeniem Członków Klubu, którzy posiadają Pakiet Usług Medycznych, który zakupił Karnet na czas nieokreślony może zamrozić swoje członkostwo logując się do Strefy Klienta w zamian za comiesięczną opłatę na rzecz CityFit. Zamrożenie skutkuje od pierwszego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego w trakcie, którego Członek Klubu złożył dyspozycję zamrożenia. Członek Klubu zostanie poinformowany o dacie zamrożenia członkostwa i dacie skuteczności zamrożenia. 
 14. Członek Klubu może w dowolnym czasie odmrozić swoje członkostwo logując się do Strefy Klienta. Odmrożenie skutkuje od dnia złożenia dyspozycji odmrożenia i dzień ten staje się nowym Dniem Płatności. Odmrożenie skutkuje wygenerowaniem pełnej raty za członkostwo, która zostanie pobrana przez system w Dniu Płatności lub kolejnym możliwym dniu realizacji płatności przez CityFit, a tym samym umożliwia natychmiastowy dostęp do Klubu/Klubów. Dla członków przystępujących do Klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem otwarcia Klubu. Nie ma możliwości przesunięcia startu członkostwa. Dla członków przystępujących do Klubu po jego otwarciu członkostwo rozpoczyna się w dniu  wskazanym przez Członka Klubu przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące. CityFit informuje, iż w przypadku członkostwa do Klubu zlokalizowanego w Warszawie przy al. Jerozolimskie 148 (Reduta) zakupionego do dnia 31.12.2018 do godziny 23:59 w cenie 1 zł (jeden złotych) koniec pierwszego Okresu rozliczeniowego przypada na 31.12.2018 r godzina 23:59, a drugi Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 1.01.2019 roku o godzinie 24:00, a jego opłata wynosi 49,95 zł (czterdzieści dziewięć zł 95/100), która w kolejnych Okresach rozliczeniowych wzrasta do 99,95 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć zł 95/100). CityFit zastrzega, iż przesunięcie startu niektórych Karnetów będzie niemożliwe. Szczegółowe informacje będą podane na stronie www.cityfit.pl.
 15. Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich:
  a)    która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  b)    małoletnia powyżej 16 roku życia, po dostarczeniu do Klubu podpisanego przez opiekunów prawnych oświadczenia wyrażającego zgodę na zakup członkostwa oraz korzystanie z usług oferowanych przez CityFit przez małoletniego. Jednocześnie opiekun prawny treścią wskazanego oświadczenia zostaje poinformowany, iż osoba małoletnia powyżej 16 roku życia wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że CityFit nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania z Klubu. Wzór oświadczenia znajduje się do pobrania na stronie www.cityfit.pl.
 16. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich osoba może zostać Członkiem Klubu na własne ryzyko.
 17. W ramach opłaty członkowskiej Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z zajęć fitness wskazanych w grafiku zajęć bez ograniczeń, z zastrzeżeniem:
  a)    Na zajęcia fitness obowiązuje rezerwacja, której należy dokonywać poprzez Strefę Klienta. Zapisy na zajęcia uruchamiane są na 48 godzin przed godziną rozpoczęcia się zajęć, z zastrzeżeniem, iż można zapisać się tylko i wyłącznie na zajęcia, które przypadają w dacie kiedy Karnet jest ważny i opłacony. CityFit jest uprawnione do weryfikacji obecności przed rozpoczęciem każdorazowych zajęć poprzez wyczytanie imienia i nazwiska Członka Klubu, który dokonał rezerwacji w sposób opisany powyżej, w obecności innych osób. W przypadku braku wolnych miejsc Członkowie Klubu, którzy nie dokonali wcześniej rezerwacji nie będą mogli brać udziału w zajęciach fitness.  
 18. CityFit zastrzega sobie prawo weryfikowania obecności na zajęciach w okresie ostatnich 30 dni. W przypadku odnotowania dwóch nieobecności na zajęciach, wcześniej zarezerwowanych i nieodwołanych, CityFit ma prawo do blokady możliwości zapisów na zajęcia przez okres kolejnych 7 dni, następujących po zajęciach, na których została odnotowana druga nieobecność.
 19. Zarówno zapisy na zajęcia jak i odwoływanie rezerwacji są obowiązkowe i odbywają się za pomocą Strefy Klienta. Dostęp do Strefy Klienta możliwy jest poprzez logowanie na stronie www.cityfit.pl. Odwołanie zajęć możliwe jest najpóźniej na trzy godziny przed zaplanowanymi zajęciami.
 20. UMOWY 12-MIESIĘCZNE

 21. CityFit oferuje specjalne umowy na czas określony (umowy 12-miesięczne), za które pobierana jest regularna comiesięczna opłata. CityFit daje również możliwość jednorazowego opłacenia karnetu 12-miesięcznego z góry.
 22. Karnet 12-miesięczny nie zamyka się po braku wpłaty. Wszystkie faktury generują się co miesiąc w dniu wymaganej należności z 14-dniowym terminem płatności. W przypadku braku płatności, dług się akumuluje, a następnie rozpoczyna się proces windykacji.
 23. W sytuacji kiedy Klient nie opłaci karnetu w terminie 14 dni, kilkukrotnie zostanie wezwany do zapłaty przez Biuro Obsługo Klienta. W przeciwnym razie poddawany jest procesowi windykacji. Zaległa płatność jest możliwa do zrealizowania przez opcję Przelewy24, aktywną w Strefie Klienta.
 24. Jeśli wszystkie raty są opłacone, umowa 12- miesięczna zamyka się i automatycznie przechodzi na umowę na czas nieokreślony z góry określonym rabatem na wszystkie raty, bez konieczności uiszczania opłaty członkowskiej. W Strefie Klienta znajduje się również opcja „odnów kontrakt”, która przedłuży umowę na kolejne 12 miesięcy w tej samej cenie.
 25. W przypadku nieopłacenia pierwszej raty karnetu 12- miesięcznego, z datą startu karnetu system automatycznie rozwiązuje umowę.
 26. Karnet 12-miesięczny ma możliwość nielimitowanego zamrożenia, z wyraźnym zastrzeżeniem, iż czas zamrożenia wydłuża czas trwania umowy. Zamrażać można jedynie karnet aktywny – opłacony.
 27. PŁATNOŚCI

 28. W kwestii Płatności, obowiązują następujące zasady:
  a)     CityFit stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych;
  b)     Pierwsza płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również korzystając z opcji przelewy24 w zależności od zdefiniowanej opcji płatności;
  c)     Opłaty członkowskie za kolejne okresy wnoszone są za pomocą jednej z dwóch metod płatności:
  • użycie karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego CityFit do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu lub
  • za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego CityFit do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu, z zastrzeżeniem iż w sytuacji braku ustanowienia polecenia zapłaty przez Członka Klubu w wymaganym terminie CityFit w dniu wymagalności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy zablokuje dostęp do Klubu zgodnie z punktem 6 powyżej oraz włączy możliwość dokonania płatności przez przelewy 24.

  d)     W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, CityFit kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia CityFit ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu lub całkowitego anulowania członkostwa zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu;
  e)     W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności;
  f)      Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty czy płatność kartą na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia członkostwa;
  g)     Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty jednakowy podpis lub podpisy (w przypadku współwłaściciela konta posiadacza rachunku) zgodne ze wzorami złożonymi w banku;
  h)     Członek Klubu zobowiązany jest poinformować CityFit oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku, gdy:

  • odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku,
  • środki na rachunku bankowym klienta nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty,
  • rachunek Członka Klubu został zamknięty,
  • złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
  • zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne do realizacji przez CityFit polecenia zapłaty,

  i)      Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z kosztami ponoszonymi przez klienta wobec jego banku, które to koszty nie są zwracane przez CityFit;
  j)      Członek Klubu jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia zapłaty do weryfikacji czy rachunek bankowy prowadzony jest przez bank, który obsługuje polecenie zapłaty;
  k)     Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia zapłaty w celu uniknięcia ewentualnych opłat pobieranych przez bank z tytułu ustanowienia polecenia zapłaty;
  l)      Opłata za zamrożenie członkostwa naliczana jest od następnej przypadającej płatności z uwzględnieniem poniższego:

  • jeżeli Klient zamrozi członkostwo do godziny 23:59 ostatniego dnia jego obowiązywania opłata za zamrożenie członkostwa zostanie naliczona od kolejnego okresu rozliczeniowego, 
  • zamrożenie członkostwa po godzinie 23:59 ostatniego dnia jego obowiązywania jest równoznaczne z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, za który będzie wymagana pełna opłata członkowska, a opłata za zamrożenie członkostwa zostanie naliczona dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po nim.

  m)    CityFit zastrzega sobie prawo udzielania klientom rabatów w stosunku do aktualnie obowiązujących: Opłaty Wpisowej lub Opłat Członkowskich;
  n)     Rabat będzie udzielany w formie kodu rabatowego generowanego przez system komputerowy;
  o)     Kod rabatowy, o którym mowa powyżej może być udzielany klientowi przez pracownika CityFit lub przez osobę współpracującą z CityFit na innej zasadzie, w tym m.in. przez trenerów personalnych nie będących pracownikami CityFit;
  p)     Klient otrzymuje kod rabatowy od osoby, o której mowa powyżej w formie elektronicznej (np. e-mail) lub papierowej;
  q)     Kod rabatowy udzielony klientowi nie podlega sprzedaży;
  r)      CityFit zastrzega, iż decyzja o ustanowieniu rabatu oraz kryteria udzielenia rabatu zależą od uznania CityFit.

 29. PRAWO ODSTĄPIENIA

 30. Zawarcie przez klienta Umowy za pośrednictwem sieci Internet (on-line) lub za pośrednictwem Kiosku jest traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
 31. Klientowi, który zawarł Umowę w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 19 powyżej przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, które winien wykonać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.
 32. Prawo odstąpienia od Umowy wykonywane jest poprzez złożenie przez Członka Klubu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie w formie pisemnej winno zawierać co najmniej następujące elementy:
  a)     oznaczenie CityFit;
  b)     oznaczenie Członka Klubu;
  c)     data;
  d)     oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na korzystanie z klubu fitness (nazwa, adres) zawartej dnia (data)” – lub równoważnej;
 33. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy wskazanego w punkcie 21 powyżej, Członkowi Klubu przysługuje:
  a)     jeżeli nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3b powyżej CityFit w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, CityFit dokona zwrotu opłaty uiszczonej przez klienta przy zawarciu Umowy na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy dokonaniu płatności.
  b)    jeżeli złożył oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3b powyżej CityFit, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, CityFit dokona zwrotu opłaty uiszczonej przez klienta w trakcie zawarcia Umowy na rachunek bankowy z którego opłata została dokonana, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy dokonaniu płatności po potrąceniu wynagrodzenia za możliwość korzystania z Klubu za okres od dnia nabycia członkostwa do dnia złożenia CityFit oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wynagrodzenie należne CityFit równe jest części wszystkich opłat zapłaconych przez Członka Klubu proporcjonalnej do ilości dni od dnia nabycia członkostwa do dnia otrzymania przez CityFit oświadczenia o odstąpieniu, w stosunku do liczby 30.
 34. KORZYSTANIE Z KLUBU

 35. Ustala się następujące Zasady korzystania z Klubu:
  a)     Dla każdego Klubu ustanowiono indywidualny regulamin Klubu lub regulamin strefy funkcjonalnej, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania;
  b)     Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu;
  c)     Wstęp do Klubu oraz wyjście z Klubu dozwolone są jedynie przy użyciu portali wejściowych, po zeskanowaniu swojego odcisku palca. Członkowie klubu zobowiązani są do pojedynczego korzystania z portali, niedozwolone jest jednoczesne przebywanie w kabinie 2 lub więcej osób jak również umożliwienie wejścia i wyjścia z Klubu osobom trzecim poprzez otwarcie portali za pomocą swojego odcisku palca. Zachowanie sprzeczne z powyższym uznane będzie za naruszenie zasad obowiązujących w Klubie. CityFit ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, w tej sytuacji Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty CityFit, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. CityFit ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary. CityFit zastrzega sobie także prawo do nałożenia dożywotniego zakazu wstępu do swoich klubów; 
  d)     Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu;
  e)     Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć;
  f)      Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Członkowie Klubu będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczani na teren Klubu. Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty CityFit, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. CityFit ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary;
  g)     Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych bez zgody CityFit na terenie Klubu jest zabronione. CityFit może uzależnić udzielenie zgody na filmowanie i fotografowanie od uiszczenia wynagrodzenia. Kontakt w sprawie udzielenia zgody: wspolpraca@cityfit.pl
  h)     Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie;
  i)      Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika na terenie Klubu oraz powinien być zaopatrzony w kłódkę do szafki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom;
  j)      Członek Klubu przed rozpoczęciem treningu zobowiązany jest do przygotowania miejsca do ćwiczeń tak aby ćwiczenia mogły odbywać się w sposób bezpieczny dla niego i otoczenia oraz sprawdzić czy nie ma innych przeszkód uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.
  k)     CityFit umożliwia Członkom Klubu zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania maszyn znajdujących się w Klubie poprzez prowadzenie nieodpłatnych zajęć wprowadzających;
  l)      CityFit oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na ternie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu;
  m)    Członek Klubu jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy zabezpieczyć kłódkę uniemożliwiającą jej otwarcie. CityFit nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  n)     Szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie pomiędzy godziną 2:00-4:00 w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne;
  o)     Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek.
  p)     W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem manager Klubu ma prawo do arbitrażowego podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Klubu.
  q)     Zabrania się prowadzenia na terenie Klubu bez zezwolenia CityFit jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów.
  r)      Do prowadzenia treningów personalnych w CityFit uprawnieni są tylko trenerzy, którzy wykupili wejście do Klubu przeznaczone dla osób prowadzących treningi personalne o nazwie Karnet Trenera. Zabroniona jest sprzedaż treningów oraz ich prowadzenie przez inne osoby. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, CityFit ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym. Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty CityFit, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. CityFit ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary.
  s)      Do prowadzenia innego rodzaju zajęć sportowych w CityFit, w tym zajęć z nauki pozowania scenicznego, uprawnione są wyłącznie osoby, które dokonały uprzednio rezerwacji sali, a następnie uiściły stosowną opłatę. Rezerwacji w sprawie wynajmu sali można dokonywać poprzez kontakt z: wspolpraca@cityfit.pl
  t)      Zajęcia zorganizowane
  • Zajęcia zorganizowane są to wszystkie zajęcia prowadzone w grupach co najmniej 2 osobowych.
  • Zajęcia zorganizowane muszą być wcześniej uzgodnione z CityFit i odbywają się na zasadach określonych z przedstawicielem CityFit. Kontakt w celu ustalenia szczegółów wspolpraca@cityfit.pl.
  • Jedna osoba może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 15 osobową.
  • Grupa zorganizowana przebywa w Klubie pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia zorganizowane. 
  • W przypadku wejścia uczestników na zajęcia zorganizowane wraz z opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie. W sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również:
   - zapoznanie uczestników zajęć zorganizowanych przed wejściem do Klubu z panującymi w nim regulaminami,
   - załatwienie w biurze managera wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjściem uczestników na zajęcia zorganizowane,
   - kontrola zachowania uczestników zajęć zorganizowanych w czasie pobytu w Klubie, utrzymanie dyscypliny wśród uczestników oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń w Klubie.
  • Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez uczestników grupy obowiązujących regulaminów, a także za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników zajęć zorganizowanych podczas jej przebywania na terenie Klubu CityFit.
 36. PAKIET USŁUG MEDYCZNYCH

 37. CityFit w ramach świadczonych usług oferuje do sprzedaży Pakiet Usług Medycznych Medicover. Rodzaj i cennik usług medycznych oferowanych do sprzedaży przez CityFit dostępny jest na stronie www.cityfit.pl. Szczegółowe informacje dotyczące Pakietu Usług Medycznych Medicover, w tym  warunki świadczenia usług medycznych w ramach  Pakietu Usług Medycznych oferowanych do sprzedaży przez CityFit, dostępne są wzałączniku nr 1 – OWŚUM.  
 38. Usługi medyczne w ramach Pakietu Usług Medycznych oferowanych do sprzedaży przez CityFit świadczone będą przez Medicover na rzecz Członków Klubu. Zawarcie oraz obowiązywanie umowy o świadczenie usług medycznych przez Medicover w ramach Pakietu Usług Medycznych uzależnione jest od spełnienia warunków wskazanych w punktach 26. i 27. poniżej.
 39. Wyłącznie uprawnionym do zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych przez Medicover w ramach Pakietu Usług Medycznych jest osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
  • jest Członkiem Klubu,
  • ukończyła 18 rok życia i nie przekroczyła 67 roku życia,
  • posiada aktywny Karnet Standard, Dwupak, Multipak, Karnet 365, lub zakupi pakiet usług o nazwie MultiZdrowie,
  • dokona płatności za dany Pakiet Usług Medycznych lub za pakiet usług o nazwie MultiZdrowie, w którego skład wchodzi Pakiet Usług Medycznych kartą płatniczą za pośrednictwem strony internetowej CityFit www.cityfit.pl; 
 40. Aktywny Karnet Standard, Dwupak, Multipak uprawniający do zawarcia  umowy o świadczenie usług medycznych w ramach Pakietu Usług Medycznych to Karnet Standard, Dwupak, Multipak aktywowany, w stosunku do którego członkostwo nie zostało Zamrożone, ani wypowiedziane, który został wykupiony przez Członka Klubu przed skorzystaniem z Pakietu Usług Medycznych lub który został wykupiony przez Członka Klubu wraz z wykupieniem Pakietu Usług Medycznych. W przypadku Karnetu 365, aktywny Karnet 365 oznacza karnet, który został wykupiony przez Członka Klubu wraz z wykupieniem Pakietu Usług Medycznych, i w stosunku do którego w terminie późniejszym członkostwo nie zostało Zamrożone, ani wypowiedziane. 
 41. Umowa o świadczenie usług medycznych przez Medicover w ramach Pakietu Usług Medycznych wchodzi w życie:
  • w odniesieniu do Członków Klubu, którzy zakupili Karnet Standard, Dupak, Multipak lub Karnet 365 łącznie z Pakietem Usług Medycznych –  z dniem aktywacji w/w karnetu, zakupu wybranego Pakietu Usług Medycznych oraz dokonania rejestracji zakupu i pełnego opłacenia Pakietu Usług Medycznych w systemie CityFit, a w przypadku zakupu pakietu o nazwie MultiZdrowie w którego skład wchodzi Pakiet Usług Medycznych z dniem aktywacji pakietu oraz jego pełnego opłacenia. Po dokonaniu powyższych czynności Pakiet Usług Medycznych będzie aktywny w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem, iż do powyższego czasu 24 h nie wliczają się soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, w takim wypadku aktywacja nastąpi kolejnego dnia roboczego,
  • w odniesieniu do Członków Klubu, którzy na dzień zakupu Pakietu Usług Medycznych posiadali Karnet Standard, Dwupak, Multipak – z pierwszym dniem następnego okresu rozliczeniowego, w którym Pakiet Usług Medycznych został zakupiony i w pełni opłacony;
 42. Umowa na świadczenie usług medycznych ulega automatycznemu rozwiązaniu, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, w przypadku:
  • utraty członkostwa na skutek dobrowolnej rezygnacji Członka Klubu z członkostwa, na skutek nieuiszczenia opłat przez Członka Klubu z tytułu członkostwa za kolejny okres zgodnie z punktem 6 powyżej, w przypadku pozbawienia Członka Klubu członkostwa przez CityFit zgodnie z punktem 8 powyżej,
  • rezygnacji przez Członka Klubu z Pakietu Usług Medycznych;
   W przypadku opisanym powyżej zawarcie kolejnej umowy na Pakiet Usług Medycznych możliwe jest po upływie 14 miesięcy następujących po dniu, w którym umowa o świadczenie usług medycznych była zawarta. 
 43. CityFit jest uprawniony do rozwiązania umowy na Pakiet Usług Medycznych zawartej na czas nieokreślony po upływie 12 miesięcy w drodze wypowiedzenia, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku niemożności zapewnienia przez CityFit świadczenia usług medycznych na warunkach oferowanych w chwili zakupu przez Członka Klubu.
 44. W przypadku gdy Członek Klubu posiada zamrożone członkostwo i podczas trwania zamrożenia dokona zakupu Pakietu Usług Medycznych członkostwo automatycznie zostanie odmrożone. Do automatycznego odmrożenia stosuje się odpowiednio zapisy punktu 12 powyżej. 
 45. Członek Klubu ma prawo odstąpić od umowy na Pakiet Usług Medycznych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zwrot kwoty pieniężnej uiszczonej przez Członka Klubu na poczet ceny z tytułu zawarcia powyższej umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że Członek Klubu nie wykorzystał świadczeń objętych Pakietem Usług Medycznych i nie złożył oświadczenia z żądaniem rozpoczęcia świadczenia usług medycznych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Do zwrotu powyższych kwot pieniężnych stosuje się odpowiednio punkt 22 powyżej.
 46. Opłata za Pakiet Usług Medycznych może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy polegającej na podwyższeniu opłaty, nie wcześniej jednak niż po okresie 12 miesięcy od dnia zakupu przez Członka Klubu Pakietu Usług Medycznych.
 47. Zmiana opłaty, o której mowa w punkcie 33 powyżej może nastąpić w przypadku wzrostu cen usług świadczonych przez Medicover, który to świadczy usługi medyczne w imieniu CityFit na rzecz Członków Klubu.
 48. W przypadku wzrostu opłaty, o której mowa w punkcie 33 powyżej, CityFit może podjąć decyzję o podniesieniu opłaty proporcjonalnie do wzrostu cen, o którym mowa w puckie 34 powyżej. 
 49. CityFit informuje, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Członka Klubu o zakresie wprowadzonych zmian dotyczących zmiany opłaty za Pakiet Usług Medycznych nie później niż na 7 dni przed datą wejścia w życie nowej opłaty.
 50. Członek Klubu ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian dotyczących zmiany opłaty za Pakiet Usług Medycznych:
  a)    Wypowiedzieć Umowę na Pakiet Usług Medycznych ze skutkiem natychmiastowym,
  b)    Zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy na Pakiet Usług Medycznych, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie nowej opłaty za Pakiet Usług Medycznych,
  c)    Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.
 51. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 52. Administratorem Danych Osobowych:
  a)    Członków Klubu, którzy zawarli Umowę przed dniem 31.08.2018 godz.: 11:59 oraz osób zainteresowanych (przedstawicieli ustawowych Członków Klubu, którzy zawarli Umowę przed dniem 31.08.2018 godz.: 11:59 czy osób chcących zawrzeć z CityFit sp. z o.o. umowę) w przypadku Klubów CityFit Plaza Rzeszów, CityFit Rondo ONZ, CityFit Targówek, CityFit Lublin, CityFit Bielsko-Biała, CityFti Gdańsk, CityFit Katowice, CityFIt Bydgoszcz, CityFit Wrocław jest CityFit sp. z o.o.;
  b)     Członków Klubu oraz osób zainteresowanych (przedstawicieli ustawowych Członków Klubu, czy osób chcących zawrzeć z CityFit 24/7 sp. z o.o. umowę w przypadku klubu CityFit Wałbrzych jest CityFit 24/7 Sp. z o.o.; 
  c)      Członków Klubu oraz osób zainteresowanych (przedstawicieli ustawowych Członków Klubu, czy osób chcących zawrzeć z CityFit Membership sp. z o.o. umowę w przypadku Klubów CityFit Wroclavia, CityFit Białystok Zielone Wzgórza, CityFit Chorzów AKS, CityFit Kraków Principio, CityFit Warszawa Rondo Wiatraczna, CityFit Poznań Pestka, CityFit Warszawa Wola Plaza, CityFit Warszawa Reduta, CityFit Toruń Plaza, CityFit Warszawa Sadyba Best Mall, w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 52A, w Lublinie przy ul. Lipowej 13, w Gdańsku przy ul. Targ Sienny 7 oraz od dnia 31.08.2018 godz.: 12:00 w przypadku Klubów CityFit Plaza Rzeszów, CityFit Rondo ONZ, CityFit Targówek, CityFit Lublin, CityFit Bielsko-Biała, CityFit Gdańsk, CityFit Katowice, CityFit Bydgoszcz, CityFit Wrocław jest CityFit Membership Sp. z o.o.
  Spółka CityFit sp. z o.o. jest również administratorem danych osób odwiedzających witrynę www.cityfit.pl
  Administrator powołał Inspektora Ochrony danych osobowych (Małgorzata Jankowska), z którym Członek Klubu lub inna zainteresowana osoba może skontaktować się w formie elektronicznej (wysyłając e-mail) pod adresem iod@cityfit.pl
 53. Administratorem danych osobowych związanych z wykonywaniem umowy w ramach Pakietu Usług Medycznych oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem CityFit jest Medicover. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności Medicover dostępne są na stronie www.medicover.pl. oraz w Załączniku nr 1. 
 54. Organem nadzorczym właściwym w sprawach dotyczących danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Członek Klubu lub inna zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • listownie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  • poprzez e-mail:       Kancelaria@uodo.gov.pl
  • telefonicznie:          (22) 531 03 00
 55. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a)    Świadczenia usług opisanych w Regulaminie.
  W zakresie wypełniania tego celu Administrator przetwarza choćby dane niezbędne do założenia profilu w Strefie Klienta, zarządzania płatnościami, do obsługi zapytań i reklamacji czy historii odwiedzin Klubu. 
  Niepodanie danych uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług.
  b)    W celu marketingowym, który obejmuje:
  • przesyłanie newslettera, informacji o wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów, również na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej przypisane do Członka Klubu, w tym za pomocą systemów przekazujących te informacje automatycznie,
  • przesyłanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych,
  • geolokalizację urządzeń komunikacji elektronicznej, aby przesyłać informacje handlowe,
  • łączenie danych Członka Klubu z informacjami dotyczącymi jego cech, zachowań, lub preferencji, aby dopasować informacje handlowe do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań Członka Klubu (tzw. profilowanie),
  • utrzymywanie, wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania się przez te strony.

  c)    W celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą:

  • zapewnienie bezpieczeństwa w Klubie (przede wszystkim Członkom Klubu ale także pracownikom) przy wykorzystaniu monitoringu,
  • rozwój i ulepszanie usług Administratora,
  • kontaktowanie się oraz interakcja z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną (choćby telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Administratora),
  • zarządzanie promocjami i konkursami, w których Członek Klubu lub osoba zainteresowana bierze udział,
  • dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu, który Administrator reprezentuje,
  • wypełnienie zobowiązań prawnych w tym wiążących Administratora nakazów władz i sądów.
 56. Administrator nie podejmie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, które mu udostępniono. 
 57. Administrator w celach wskazanych powyżej przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną udostępnione lub które zebrał w trakcie interakcji z Członkiem Klubu lub osobą zainteresowaną. 
 58. Do danych takich należą:
  a)    Dane podawane podczas tworzenia profilu w Strefie Klienta i w profilu tym dostępne: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer paszportu w przypadku cudzoziemców, (opcjonalnie) dane firmy, numer telefonu kontaktowego, datę urodzenia, dane dotyczące karty kredytowej,
  b)    Inne dane związane ze świadczeniem na rzecz Członka Klubu usług   –  np. wzór odcisku palca umożlwiający wejście do Klubu, dane dotyczące treningów, historii wizyt, dane dotyczące złożonych reklamacji, dane podawane w konkursach, wizerunek,
  c)    Dane dotyczące korzystania ze strony www zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania,
  d)    Dane dotyczące preferencji lub zachowań – udostępniane przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną podczas przeglądania strony www, konkursów, akcji promocyjnych i wydarzeń organizowanych w Klubach,
  e)    Dane audiowizualne – nagrania związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywanie rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.
 59. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią:
  a)     Zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
  b)     Uzasadniony interes Administratora.
  c)     Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (świadczenia przez Administratora usług).
 60. Dane osobowe Administrator może przekazywać do innych podmiotów, z którymi zawarł stosowne umowy. Są to następujące podmioty:
  a)    Spółki z grupy kapitałowej Administratora.
  Pełnią one w imieniu Administratora określone funkcje, pomagając mu świadczyć usługi na rzecz Członków Klubu, organizować akcje promocyjne czy zarządzać systemami informatycznymi używanymi do obsługi klubów. Podmioty te przetwarzają tylko te dane, które są niezbędne do realizacji ich funkcji i zgodnie z zawartymi umowami. 
  b)     CityFit Membership sp. z o. o
  W zakresie świadczenia usług treningu personalnego („Trening Personalny”). 
  c)     Medicover
  W zakresie świadczenia usług medycznych, świadczenia usług niemedycznych (w szczególności doboru okularów i soczewek korekcyjnych).
  d)     Zaufani Partnerzy.
  Są to podmioty, z którymi łączą Administratora umowy biznesowe i którzy świadczą na jego rzecz usługi, jak choćby dostawcy:
  • Usług związanych z technologią (na przykład wsparcie stron www i innych systemów biznesowych, z których Administrator korzysta w celu dostarczania usług),
  • Usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych,
  • Usług związanych z przetwarzanie płatności z kart kredytowych,
  • Usług kurierskich,
  • Usług prawnych i innych wyspecjalizowanych usług, jak usługi z zakresu zapewnienia Członkom Klubu bezpieczeństwa. 
 61. Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez prawo lub Administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 
 62. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.
 63. Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora wewnętrznych regulacji, a także zgód i innych oświadczeń Członka Klubu lub osoby zainteresowanej. Zasadniczo dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez Członka Klubu lub osobę zainteresowaną ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do świadczenia usług– przez czas ich świadczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 64. Członek Klubu czy osoba zainteresowana mają prawo:
  a)    Żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  b)    Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora,
  c)     Przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. 
 65. Członek Klubu lub osoba zainteresowana ma także prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Administratora danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Administratorowi w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Administratora do przetwarzania  danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. 
 66. Z Administratorem skontaktować można się pod adresem: iod@cityfit.pl
 67. INNE POSTANOWIENIA

 68. CityFit ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu lub jego części, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 69. CityFit ma prawo zmienić, usuwać treści i funkcje udostępnione na portalach w tym w Strefie Klienta i udostępniać nowe treści i funkcje lub całkowicie zamknąć portal w dowolnym momencie. CityFit biorąc pod uwagę interesy Członków o każdej takiej poważniejszej zmianie, a zwłaszcza zamknięciu portalu na dłuższy okres, powiadomi Członków z wyprzedzeniem w odpowiedni sposób. W przypadku pytań bądź chęci dokonania w momencie zamknięcia portalu jakichkolwiek czynności prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem bok@cityfit.pl.
 70. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Klubu, klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
 71. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, CityFit ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym Członek Klubu wskazany powyżej jest zobowiązany do zapłaty CityFit, w terminie 7 dni od dnia utraty członkostwa, kary umownej w wysokości 100 (słownie: sto złotych), która to zostanie potrącona z wierzytelnością o zwrot niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. CityFit ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary.
 72. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, pytań, skarg i zażaleń, czy wniosków prosimy o kontakt pod adresem bok@cityfit.pl. CityFit zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych.
 73. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 
 74. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Członek Klubu zostanie poinformowany przez umieszczenie przez CityFit na stronie internetowej www.cityfit.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na tej stronie, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Członkowie Klubu zostaną dodatkowo powiadomieni przez CityFit poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Członkowi Klubu w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa.
 75. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.

Załącznik nr 1 – OWŚUM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług medycznych (dalej: OWŚUM) Medicover Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 96 (zwana dalej Medicover) świadczyć będzie Usługi medyczne na rzecz Klientów CityFit. 

§ 2
DEFINICJE
Przez użyte w niniejszej Umowie pojęcia rozumie się:

 1. Centrum Medicover – Placówka Medyczna należąca
  do Medicover Sp. z o. o. i/lub Placówka Medyczna będąca
  w sieci franczyzowej Medicover Sp. z o. o., z wyłączeniem Szpitali Medicover
 2. Centrum Obsługi Klienta – infolinia, w ramach której Klient może umówić termin i miejsce wykonania usługi medycznej lub uzyskać informacje na temat wykonywania usługi medycznej.
 3. Choroba – stan zdrowia Uprawnionego, który zgodnie
  z aktualnym stanem wiedzy medycznej, wymaga leczenia lub diagnostyki.
 4. CityFit –  CityFit z o.o.z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Twardej 18, Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489476, NIP: 525-257-43-64, Regon: 14700597
 5. Hot Line Medicover – 24-godzinna usługa telefoniczna,
  w ramach której Uprawniony może uzyskać pomoc w razie Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku, zgodnie z przysługującym mu Zakresem umowy.
 6. Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę
  z CityFit.
 7. Nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały w sposób nagły i niezamierzony, w okresie trwania umowy, bezpośrednio zagrażający życiu lub zdrowiu Uprawnionego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej
  i poddania się leczeniu.
 8. Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie, wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, powstałe w okresie trwania umowy, w wyniku którego Uprawniony, niezależnie od swojej woli, doznał fizycznych obrażeń ciała. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca, udaru mózgu czy jakichkolwiek innych chorób, w tym występujących nagle. Zakresem umowy objęte są bezpośrednie następstwa Nieszczęśliwego wypadku, czyli takie które wystąpiły
  i podlegały diagnostyce i/lub leczeniu w terminie 7 dni od daty Nieszczęśliwego wypadku.
 9. Obszar udzielania świadczeń – obszar, w obrębie którego świadczone są usługi pogotowia ratunkowego oraz wizyty
  w miejscu zachorowania. Informacja o aktualnym obszarze udzielania świadczeń dostępna jest na stronie internetowej www.medicover.pl oraz pod numerem Centrum Obsługi Klienta.
 10. Placówka Medyczna – działający zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. podmiot leczniczy, osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, tj. osoba, która na podstawie odrębnych przepisów, uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym lekarz, pielęgniarka, położna w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki) oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, gdzie Uprawniony może uzyskać Usługę medyczną.
 11. Placówka Medyczna Medicover – Centra Medicover oraz Placówki Medyczne, z którymi Medicover Sp. z o. o. zawarł umowy o współpracy. Wykaz Placówek Medycznych Medicover i zakres Usług medycznych świadczonych
  w każdej z nich, jest dostępny na stronie internetowej www.medicover.pl oraz pod numerem Centrum Obsługi Klienta. 
 12. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem
  a CityFit na podstawie odrębnych uzgodnień.
 13. Uprawniony – pełnoletnia osoba fizyczna, która w chwili zawarcia Umowy nie ukończyła 65 roku życia, będącą Klientem lub osobą wskazaną przez Klienta, na rzecz której mają być udzielane Usługi medyczne.
 14. Usługa medyczna – badanie lekarskie, medyczne
  lub diagnostyczne, procedura ambulatoryjna, rehabilitacyjna lub hospitalizacyjna, niezbędna z medycznego punktu widzenia, zgodna z wybranym Zakresem umowy, mająca na celu utrzymanie, przywrócenie lub poprawę stanu zdrowia Uprawnionego, w tym także działania profilaktyczne.
 15. Wskazania medyczne – wystąpienie okoliczności, w których dane postępowanie prowadzone w celach diagnostyczno-leczniczych jest uzasadnione z medycznego punktu widzenia tzn. oparte na udowodnionej wiedzy medycznej, w tym szczególnie na wytycznych i standardach postępowania. Wskazania medyczne mogą dotyczyć wykonania badań, konsultacji specjalistycznych, przepisania leków, hospitalizacji, wykonania zabiegu/procedury, wystawienia orzeczenia o niezdolności do pracy, profilaktyki, mogą również określać pilność danego działania i warunki dostarczenia usługi. Wskazania medyczne są weryfikowane przez Medicover.
 16. Zabiegi ambulatoryjne – diagnostyczne i lecznicze Usługi medyczne wymienione w odpowiednim Zakresie umowy wykonywane ze wskazań medycznych, w znieczuleniu miejscowym lub nasiękowym (w okolicę zabiegu),
  w warunkach sali zabiegowej placówki ambulatoryjnej (przychodni), odbywające się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover. Usługa nie podlega zakresowi Zabiegów ambulatoryjnych
  i w ramach tego zakresu nie będzie świadczona jeżeli ze względu na wiek lub stan zdrowia Uprawnionego oraz zmianę standardów dostarczenia usługi i wytycznych postępowania medycznego do jej skutecznego  i bezpiecznego wykonania niezbędna będzie Specjalistyczna sala zabiegowa lub inny rodzaj znieczulenia.  W zależności od warunków koniecznych do wykonania usługi będzie ona traktowana jako Procedura wysokospecjalistyczna, Chirurgia 1 dnia lub Usługa szpitalna
  i może być wykonana zgodnie z Zakresem umowy.
 17. Zakres umowy – Usługi medyczne przysługujące Uprawnionemu, określone odrębnie w ramach Umowy.

§ 3
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

 1. Wykonywanie postanowień Umowy polega na udostępnieniu Uprawnionemu Usług medycznych w Placówkach Medycznych Medicover w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z wybranym Zakresem umowy i na zasadach określonych w OWŚUM, których potrzeba realizacji pojawiła się w okresie trwania Umowy – objęcie Opieką.
 2. Zakres umowy wybierany jest przez Klienta odrębnie na podstawie oferty CityFit dostępnej na stronie www.cityfit.pl
 3. Medicover zastrzega sobie prawo do zmiany Placówek Medycznych Medicover w trakcie obowiązywania Umowy z następujących ważnych powodów:
  a)    rozwiązanie umowy z Placówką Medyczną Medicover, 
  b)    czasowe zaprzestanie działalności – całkowicie lub
  w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych Placówki Medycznej Medicover,
  c)    wykreślenie Placówki Medycznej Medicover z właściwego rejestru w całości lub części,
  d)    ogłoszenie lub zarządzenie likwidacji, przekształcenia lub upadłości Placówki Medycznej Medicover,
  e)    uzyskanie przez nową Placówkę Medyczną statusu Placówki Medycznej Medicover w rozumieniu OWŚUM.
  Aktualny wykaz Placówek Medycznych Medicover dostępny jest na stronie internetowej www.medicover.pl oraz pod numerem Centrum Obsługi Klienta.

§ 4
OGRANICZENIA WYKONYWANIA POSTANOWIEŃ UMOWY

 1. Medicover nie ponosi odpowiedzialności nie udziela Usług medycznych), jeśli Usługa medyczna dotycząca Uprawnionego jest wynikiem lub spowodowana jest:
  a)    zakażeniem wirusem HIV lub chorobą AIDS,
  b)    diagnostyką, leczeniem, zabiegiem lub operacją związaną ze zmianą płci,
  c)    diagnostyką, leczeniem, zabiegiem lub operacją z zakresu:
  • stomatologii, chirurgii szczękowej (z wyjątkiem usług ujętych w Programie Opieki Medycznej),
  • chirurgii plastycznej i/lub rekonstrukcyjnej
   (z wyjątkiem bezwzględnych wskazań medycznych, gdy niewykonanie danej procedury może stanowić zagrożenie zdrowia fizycznego lub życia), 
  • medycyny estetycznej lub kosmetyki, w tym także
   w przypadku, gdy wykonanie powyższych procedur było związane z leczeniem następstw Nieszczęśliwego wypadku, niezależnie od daty jego wystąpienia,

  d)    prowadzeniem przewlekłego leczenia dializacyjnego,
  e)    prowadzeniem leczenia uznanego z medycznego punktu widzenia za eksperymentalne lub o nieudowodnionej skuteczności,
  f)     zamierzonym samookaleczeniem, próbą samobójczą lub narażaniem się na niepotrzebne niebezpieczeństwo poza próbą ratowania życia drugiego człowieka,
  g)    pozostawaniem pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub stanem nietrzeźwości w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1992r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  h)    pozostawaniem pod wpływem leków ograniczających zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego lub obsługi maszyn i urządzeń, o ile zgodnie z informacją podaną przez producenta leku jego zażycie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, prowadzeniem pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, jeżeli Uprawniony nie posiadał uprawnień
  do jego prowadzenia lub jeżeli Uprawnionemu zatrzymano czasowo lub na stałe dokumenty potwierdzające te uprawnienia, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, a także jeśli pojazd nie spełniał wynikających z odrębnych przepisów wymogów dotyczących jego użytkowania, tj. jeśli pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – jeśli nie posiadał ważnego badania technicznego,
  i)     wypadkiem lub chorobą powstałą w związku ze służbą wojskową i/lub w jednostkach paramilitarnych, działaniami wojennymi, udziałem w misjach pokojowych lub stabilizacyjnych, aktem terroru lub czynnym udziałem Uprawnionego w zamieszkach, rozruchach lub aktach przemocy, lub w czasie stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej,
  j)     uprawianiem amatorsko lub wyczynowo sportów ekstremalnych, tj. sportów, których uprawianie wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem doznania urazu, wymagających ponadprzeciętnych zdolności fizycznych lub psychicznych oraz odpowiedniego przygotowania,
  w szczególności związanych z:

  • wykorzystaniem statków powietrznych (samolotów, balonów, szybowców, paralotni),
  • wykorzystaniem spadochronu, lotni, w tym również wyposażonych w silnik,
  • speleologią i eksploracją jaskiń,
  • uprawianiem jakiejkolwiek sztuki walki,
  • nurkowaniem przy użyciu specjalistycznego sprzętu, raftingiem, surfingiem, windsurfingiem, kitesurfingiem
  • wyścigami samochodowymi i motocyklowymi,
  • sportami motorowymi i motorowodnymi, jazdą na nartach i skuterach wodnych, jazdą na quadach,
  • kolarstwem górskim, bobslejami,
  • skokami na linie, bungee, skokami narciarskimi,
  • wspinaczką – górską, skałkową, lodową, himalaizmem,
  • narciarstwem oraz jazdą na snowboardziez wyjątkiem uprawianych rekreacyjnie na wyznaczonych trasach,
  • hippiką z wyjątkiem uprawianej rekreacyjnie,
  • myślistwem,
  • biegiem na dystansie powyżej 10 km.

  W rozumieniu niniejszych OWŚU przez uprawianie sportu ekstremalnego rozumie się także jednorazowe podjęcie lub wykonanie takiej czynności bądź udział w zawodach sportowych o ww. charakterze.
  k)    leczeniem w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach,
  l)     detoksykacją po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających, tytoniu lub alkoholu,
  m)  epidemią ogłoszoną lub potwierdzoną przez odpowiednie organy administracji państwowej,
  n)     diagnostyką i leczeniem niepłodności, w tym szczególnie z wykorzystaniem metod wspomaganego rozrodu (badaniami diagnostycznymi wykonywanymi w tym celu),

 2. Medicover nie ponosi kosztów zakupu leków, protez, implantów, stymulatorów, rozruszników serca, zastawek, soczewek, urządzeń korygujących (w tym zakupu okularów optycznych i szkieł kontaktowych) 
 3. Ze względu na rozwój medycyny lub zmianę standardu udzielania usług medycznych (wynikającą z oceny bezpieczeństwa pacjenta i zmniejszania ryzyka powikłań) oraz wytycznych postępowania medycznego i metod wykonywania badań laboratoryjnych, nazwa lub metoda wykonywania usług dostępnych w ramach Zakresu umowy może ulec zmianie. W przypadku pojawienia się nowych usług medycznych (w tym szczepionek), których dostarczenie będzie związane z rozszerzeniem zakresu świadczeń – usługi te nie będą dostępne w ramach Zakresu umowy.

§ 5
ŚWIADCZENIA

 1. Uprawnionemu przysługują Usługi medyczne uzasadnione z medycznego punktu widzenia, objęte wybranym Zakresem Umowy.
 2. Medicover ma prawo odmówić udzielenia świadczenia
  w przypadku, gdy Uprawniony, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, nie wymaga wykonania Usługi medycznej lub jej wykonanie spowodowałoby zagrożenie zdrowia  lub życia Uprawnionego.
 3. W celu uzyskania Usługi medycznej Uprawniony powinien:>br>
  a)    skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta lub z wybraną Placówką Medyczną Medicover – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem innych kanałów łączności udostępnianych przez daną Placówkę Medyczną Medicover,
  b)    uzgodnić termin wykonania Usługi medycznej i przybyć w uzgodnionym terminie do Placówki Medycznej Medicover lub poinformować tę Placówkę o rezygnacji z usługi medycznej nie później niż 6 godzin przed jej terminem,
  c)    okazać dokument tożsamości ze zdjęciem w Placówce Medycznej Medicover, dla potwierdzenia tożsamości Uprawnionego; Medicover zastrzega, że w przypadku braku możliwości identyfikacji tożsamości Uprawnionego, Placówka Medyczna Medicover może odmówić wykonania Usługi medycznej, z wyjątkiem stanu zagrożenia życia Uprawnionego,
  d)     przestrzegać regulaminu Placówki Medycznej Medicover oraz zastosować się do poleceń i wskazówek otrzymanych od jej personelu.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność Medicover z tytułu świadczonych usług wygasa:
  a)    wraz z wygaśnięciem, rozwiązaniem Umowy – niezależnie od przyczyn wygaśniecie czy rozwiązania, 
  b)    w przypadku śmierci Klienta, w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu informacji przez Medicover,
  c)     w odniesieniu do konkretnego Uprawnionego:
  w przypadku śmierci Uprawnionego, w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu informacji przez Medicover, w ostatnim dniu umowy, kiedy Uprawniony ukończył 65 rok życia.

§ 7
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH SKARG I ZAŻALEŃ

 1. Wszelkie skargi, wnioski i reklamacje dotyczące świadczenia Usług Medycznych w tym w szczególności ich jakości, dostępności, terminowości winny być kierowane przez Klienta bezpośrednio do Medicover.  
 2. Skargi kierowane do Medicover, są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania, a o sposobie ich rozpatrzenia osoba, która je złożyła, jest informowana niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§ 8
KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych
Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzania
objęcie umową opieki medycznej, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług niemedycznych (w szczególności doboru okularów i soczewek koreksyjnych),  marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzania
obowiązek prawny, umowa opieki medycznej,  umowa na świadczenie usług niemedycznych, nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie.
Źródła danych i uzyskiwane dane
podmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej i niemedycznej.
 Prawa związane z przetwarzaniem danych
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Dział Obsługi Klienta,
   Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl
  • przez e-mail: dok@medicover.pl
  • telefonicznie: 500 900 500
 2. Inspektor ochrony danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba,
  z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez e-mail: IOD@medicover.pl
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  a)     objąć Cię umową opieki medycznej, 
  b)     dostarczyć Ci usług niemedycznych polegających  m.in. na doborze okularów i soczewek korekcyjnych,
  c)     dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
  d)     obsłużyć reklamacje jeśli wpłyną, 
  e)     przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych, 
  f)      archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
  g)     zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki).
  Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
  h)     umowa objęcia opieką medyczną, 
  i)      umowa na świadczenie usług niemedycznych,
  j)      prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  k)     przepisy prawa.
 4. Informacje dotyczące profilowania 
  Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.
  Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. 
  Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych, korzystania z portalu pacjenta Medicover Online oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Medicover Polska.
 5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych i niemedycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu. 
 6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  b)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  c)     prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  d)     prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  e)     prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  f)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  g)     prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.
  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Obowiązek podania danych
  Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Medicover powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym, lub drogą elektroniczną na adres dok@medicover.pl
 2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane będą
  do Klienta i/lub Uprawnionego na piśmie i przesłane listem zwykłym lub poleconym, na adres korespondencyjny Klienta i/lub Uprawnionego lub drogą elektroniczną na adres e-mail udostępniony przez Klienta CityFit.

Niniejsze OWŚU zostają wprowadzone do obrotu z dniem 22.11.2018

Polityka prywatności
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „trwałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogę zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.