ZGADŁEŚ, CO DLA CIEBIE SZYKUJEMY?

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM I OBSERWUJ NASZE KANAŁY!

 

REGULAMIN KONKURSU

„Zmierz się z FitQuestem”

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest WebTalk sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000428439) Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 24, 01-242 Warszawa (dalej „Organizator”), który odpowiada za obsługę Konkursu i działa w imieniu i na zlecenie Sponsora.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
 3. Organizator działa w imieniu i na rzecz CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 (dalej „Sponsor”).
 4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora i przedstawiciel Sponsora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.10.2016 r. o godzinie 16:00, a zakończy się dnia 14.10.2016 r. o godzinie 23:59. (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 6. Definicje:

konto w serwisie Facebook – aktywne konto zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com,

serwis Facebook – zbiór stron www znajdujących się w domenie Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

 

2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne dalej „Uczestnikami”), które:
 2. mają ukończone 18 lat;
 3. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
 5. mają zarejestrowane aktywne konto i są zalogowane w serwisie Facebook;
 6. wykonały zadanie konkursowe, polegające na odgadywaniu kolejnych haseł publikowanych w kanałach należących do CityFit, tj. Facebook (dostępnym pod adresem http://www.facebook.com/CityFitpl), Instagram (dostępnym w sieci pod adresem http://www.instagram.com/cityfitpl/), Snapchat (konto dostępne pod nazwą CityFitPL) oraz na stronie głównej serwisu www, dostępnego pod adresem http://localhost/cityfit//, jak również w sekcji „BLOG” tejże strony i przesłaniu w wiadomości prywatnej na Facebooku w kolejności chronologicznej odgadniętych haseł. Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
 7. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Zgłoszenie, które zostanie zamieszczone na tablicy profilu CityFit lub zostanie wysłane w komentarzach pod grafikami konkursowymi nie będzie brane pod uwagę w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 3. Uczestnik może przesłać kilka Zgłoszeń.
 4. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń 1 (słownie: jedno), które zostało przesłane jako pierwsze i równocześnie spełnia wszystkie warunki prawidłowego Zgłoszenia.
 5. Komisja Konkursowa wybierze 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę stosując kryteria oceny wymienione w § 3 ust. 4.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem zwrotnej wiadomości na Facebooku wysłanej z profilu CityFit dostępnego pod adresem http://www.facebook.com/CityFitpl.
 7. Zwycięzca jest zobowiązany do przesłania w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem strony http://www.facebook.com/CityFitpl imienia, nazwiska, daty urodzenia, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania wiadomości o wygranej od Organizatora. W przypadku nieprzesłania lub niedostarczenia przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie nagroda może nie zostać przyznana temu Zwycięzcy i może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4.
 8. W Czasie Trwania Konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

 

4 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano 1 (słownie: jedną) nagrodę w postaci miesięcznego członkostwa w wybranym klubie CityFit wraz z 4 konsultacjami Trenera Personalnego i ułożeniem przez niego miesięcznego planu treningowego dla Zwycięzcy, o wartości zależnej od wybranego Klubu: CityFit Rondo ONZ – 806,64 zł brutto; CityFit Targówek – 806,64 zł brutto; CityFit Katowice – 806,64 zł brutto; CityFit Gdańsk – 806,64 zł brutto; CityFit Lublin – 794,34 zł brutto; CityFit Bielsko-Biała – 794,34 zł brutto; CityFit Rzeszów – 794,34 zł brutto; CityFit Wałbrzych – 782,04 zł brutto.
 2. Wszelkie dodatkowe usługi i konsultacje wyceniane są indywidulanie z Trenerem Personalnym, a ich koszt pokrywa Zwycięzca.
 3. Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się w wybranym przez Zwycięzcę Klubie podczas specjalnego Dnia Otwartego z FitQuest, który odbędzie się 22.10.2016 roku.
 4. Zwycięzcy przysługuje prawo wyboru klubu, do którego nabędzie członkostwo w ramach Nagrody, nie przysługuje mu jednak wybór Trenera Personalnego, który zostanie wyznaczony przez Organizatora.
 5. Organizator i Sponsor nie pokrywają kosztów dojazdu do wybranego w ramach nagrody Klubu.
 6. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
 7. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w pieniądzu.
 8. Sponsor w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 361 ze zm., dalej zwana: „Ustawa PIT”) obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od nagród.
 9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który nie otrzymał jeszcze żadnej nagrody. Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę zgodnie z ustępem niniejszym. Komisja Konkursowa zastosuje kryteria wskazane w § 3 ust. 4.

 

5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: WebTalk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 24, 01-242 Warszawa lub e-mailem: konkurs@webtalk.com.pl z dopiskiem „Zmierz się z FitQuestem”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

6 Odpowiedzialność

 1. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony www.facebook.com, za pośrednictwem której przesyłane będą Zgłoszenia. Organizator i Sponsor nie ponoszą również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika , a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie w serwisie Facebook tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora, które godzą w ich wizerunek.

 

7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem http://www.facebook.com/CityFitpl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez WebTalk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest WebTalk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A lok. 24, 01-242 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email konkurs@webtalk.com.pl lub listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 5. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook, Instagram ani Snapchat ani współprowadzony z Facebook, Instagram ani Snapchat. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu WebTalk Sp. z o.o., a nie Facebook, Instagram oraz Snapchat. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.